skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Visual end user configuration of hybrid user interfaces

Sandor, Christian ; Bell, Blaine ; Olwal, Alex ; Temiyabutr, Surabhan ; Feiner, Steven

Proceedings of the 2004 ACM SIGMM workshop on effective telepresence, 15 October 2004, pp.67-68

ISBN: 1581139330 ; ISBN: 9781581139334 ; DOI: 10.1145/1026776.1026796

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...