skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Models for universal usability

Paternò, Fabio

Proceedings of the 15th French-speaking conference on human-computer interaction on 15eme conference francophone sur l'interaction homme-machine, 25 November 2003, pp.9-16

ISBN: 1581138032 ; ISBN: 9781581138030 ; DOI: 10.1145/1063669.1063672

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...