skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New Provisions on Receiving and Handling Information and Report About Crimes and Petition to Charge in the 2015 Criminal Procedure Code and Recommendations

Tran, Thu Hanh

Tran, T. H. (2019). New Provisions on Receiving and Handling Information and Report About Crimes and Petition to Charge in the 2015 Criminal Procedure Code and Recommendations. VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 35, No. 4 (2019) 78-84; 2588-1167; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68384; https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4264

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...