skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Primary study on the bacterial strain UL485 isolated from Chao in Hue province, Vietnam

Dao, Anh Thi Nguyen; Hue, Thanh Thi Luu; Thai, Van Hoang; Quyen, minh Huynh Nguyen; Uyen, Quynh Nguyen; Viện Công nghệ Sinh học, Đại học quốc gia Ha noi; Quality Assurance Department, Ha Noi, Viet Nam SunBiozyms Biotechnology Factory

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64127

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...