skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Quantifying the Tourism Value of Halong bay

Tran, Duc Thanh; Nguyen, Thi Hai

Trần, Đ. T. (2002). Quantifying the Tourism Value of Halong bay. VNU. JOURNAL OF SCIENCE, Nat., Sci., & Tech., 18 (4), 61-67.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59799

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...