skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Full Day Schooling Performance of Primary Schools in Disadvantaged Areas in Vietnam: A Comparative Case Study

Trần, Thị Bích Liễu

Trần, T. B. L. (2014).Full Day Schooling Performance of Primary Schools in Disadvantaged Areas in Vietnam: A Comparative Case Study. VNU Journal of Science, Education Research, 30, 4, 17-30.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57472

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...