skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nghiên cứu, ứng dụng hạt gypsum phế thải chế tạo vật liệu PP/GS polyme compozit : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 20

Nguyễn, Quang Minh; Đỗ, Quang Trung; Nguyễn, Vũ Giang

Nguyễn, Q. M. (2012). Nghiên cứu, ứng dụng hạt gypsum phế thải chế tạo vật liệu PP/GS polyme compozit. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050001433; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39707

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Nghiên cứu, ứng dụng hạt gypsum phế thải chế tạo vật liệu PP/GS polyme compozit : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 20
 • Tác giả: Nguyễn, Quang Minh
 • Đỗ, Quang Trung; Nguyễn, Vũ Giang
 • Chủ đề: Hạt gypsum phế thải; Vật liệu PP/GS polyme compozit; Hóa học; Hóa môi trường
 • Mô tả: Chương 1: Tổng quan. Chương 2: Thực nghiệm. Chương 3: Kết quả và thảo luận.
 • Nhan đề liên quan: Luận văn Ngành Hóa môi trường (Full)
 • Nơi xuất bản: ĐHKHTN;Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2012
 • Định dạng: 67 tr. + CD-ROM
  application/pdf
 • Ngôn ngữ: Vietnamese
 • Số nhận dạng: Nguyễn, Q. M. (2012). Nghiên cứu, ứng dụng hạt gypsum phế thải chế tạo vật liệu PP/GS polyme compozit. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050001433; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39707

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...