skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hợp tác khu vực ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI và những đóng góp của Việt Nam : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Đoàn, Thị Thanh Nhàn; Nguyễn, Thu Mỹ

Đoàn, T.T.N. (2010). Hợp tác khu vực ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI và những đóng góp của Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L2_01942; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36586

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Hợp tác khu vực ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI và những đóng góp của Việt Nam : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40
 • Tác giả: Đoàn, Thị Thanh Nhàn
 • Nguyễn, Thu Mỹ
 • Chủ đề: ASEAN; Quan hệ quốc tế; Thế kỷ 21; Việt Nam
 • Mô tả: Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
  Làm rõ một số nhân tố động đến hợp tác khu vực của ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI. Phân tích thực trạng hợp tác khu vực của ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI trong các lĩnh vực chủ yếu. Dự báo triển vọng hợp tác, nêu bật sự tham gia và đóng góp của Việt Nam đ (...)
  Electronic Resources
 • Nhan đề liên quan: Luận văn Ngành Quan hệ quốc tế (Full)
 • Nơi xuất bản: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Năm xuất bản: 2010
 • Định dạng: 125 tr. + CD-ROM
  application/pdf
 • Ngôn ngữ: Vietnamese
 • Số nhận dạng: Đoàn, T.T.N. (2010). Hợp tác khu vực ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI và những đóng góp của Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L2_01942; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36586

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...