skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A note on poverty among ethnic minorities in the Northwest region of Vietnam

Tran, Tuyen Quang; Nguyen, Son Hong; Vu, Huong Van; Nguyen, Viet Quoc

Scopus; 14631377; http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14631377.2015.1026716?scroll=top&needAccess=true; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32414

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...