skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fate of toxic phorbol esters in Jatropha curcas oil by a biodiesel fuel production process

Duong, Huu Huy; Imamura, Kiyoshi; Le, Tu Thanh

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26449

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...