skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Arithmetic of Finite Fields

Imaña, José Luis; Koç, Çetin Kaya; Gathen, Joachim von zur

978-3-540-69498-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24986

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...