skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Farmland and Peri-Urban Livelihoods in Hanoi, Vietnam - Evidence from household Survey Data in Hanoi's Peri-Urban Areas

Tran, Quang Tuyen; Steven Lim

Tran, Q. T., Steven L. (2013). Farmland and Peri-Urban Livelihoods in Hanoi, Vietnam - Evidence from household Survey Data in Hanoi's Peri-Urban Areas. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7(7): 580-590; 1991-8178; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13519

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...