skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Total Factor Productivity of Thai Banks in 2007 – 2010. An Application of DEA and Malmquist Index

Ngo, Dang Thanh; Nguyen, Thi Linh Phuong

Ngo, D. T., Nguyen, T. L. P. (2012). Total Factor Productivity of Thai Banks in 2007 – 2010. An Application of DEA and Malmquist Index. Journal of Applied Finance & Banking,vol.2, no.5, 2012,27-42; 1792-6580; 1792-6599; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13479

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...