skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Two Step Procedure to Estimate Participation and Premiums in Multistate Health Plans

Cordova Amado; Price Carter C; Saltzman Evan

RAND Corporation; 2013

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...