skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Linking sustainable livelihoods to natural resources and governance the scale of poverty in the muslim world

Abdulai Abdul Mumin; Shamshiry Elmira

Springer; 2014 - (338.927)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...