skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Management information systems managing the digital firm

Laudon Kenneth C; Laudon Jane P

Polity Press; 2006 - (658.4 LAU 2006)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...