skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Management information systems managing the digital firm

Laudon Kenneth C; Laudon Jane P

Polity Press; 2006 - (658.4 LAU 2006)

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Management information systems managing the digital firm
  • Tác giả: Laudon Kenneth C; Laudon Jane P
  • Chủ đề: Management information systems; Electronic books
  • Mô tả: Management Information Systems' contains a wealth of pedagogical features to facilitate student comprehension which aid in review and reinforce key concepts as well as promoting problem solving skills
  • Nơi xuất bản: Polity Press
  • Năm xuất bản: 2006
  • Định dạng: 280 p
  • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...