skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

现代汉语间接拒绝语研究(与越南语对比) Nghiên cứu lời từ chối gián tiếp trong tiếng Hán hiện đại Liên hệ với cách biểu đạt trong tiếng Việt Luận văn ThS Ngôn ngữ học 60 22 10

Nguyễn Thị Thanh Thúy

ĐHNN ;Đại học Quốc gia Hà Nội; 2010

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...