skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

2016 ACC/ASE/ASNC/HRS/SCAI Health Policy Statement on Integrating the Healthcare Enterprise

Windle, John R ; Katz, Alan S ; Dow, J Paul ; Fry, Edward T A ; Keller, Andrew M ; Lamp, Terran ; Lippitt, Alexander ; Paruche, Marianne P ; Resnic, Frederic S ; Serwer, Gerald A ; Slotwiner, David J ; Tcheng, James E ; Tilkemeier, Peter L ; Weiner, Bonnie H ; Weintraub, William S

Journal of the American College of Cardiology, 20 September 2016, Vol.68(12), pp.1348-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3597 ; PMID: 27539925 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2016.04.017

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...