skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Untapped potential of health impact assessment

Winkler, Mirko S ; Krieger, Gary R ; Divall, Mark J ; Cissé, Guéladio ; Wielga, Mark ; Singer, Burton H ; Tanner, Marcel ; Utzinger, Jürg

Bulletin of the World Health Organization, 01 April 2013, Vol.91(4), pp.298-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.12.112318

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...