skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Established users and the making of telecare work in long term condition management: Implications for health policy.(Report)

Rogers, Anne ; Kirk, Sue ; Gately, Claire ; May, Carl R. ; Finch, Tracy

Social Science & Medicine, April, 2011, Vol.72(7), p.1077(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...