skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distributed User Interfaces: Designing Interfaces for the Distributed Ecosystem

José A. Gallud ; Ricardo Tesoriero ; Victor M.R. Penichet;; Gallud, José A. ; Tesoriero, Ricardo ; Penichet, Victor M.R.

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-1-4471-2270-8 ; E-ISBN: 978-1-4471-2271-5 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-2271-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...