skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User interfaces in the OR.(operating room)(Author abstract)

Wiggy, Zac

AORN Journal, April, 2012, Vol.95(4), p.526(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-2092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...